Đầu đọc RFID cố định Impinj® Speedway® R420

0939 35 86 88